اشعار صوفی عشقری
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
» بت فرنگ :: ۱۳٩٠/٤/٦
» آیینه شکسته :: ۱۳۸٩/٩/٧
» برگزیده از شرح حال عشقری :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» .... :: ۱۳۸۸/۸/٥
» ۱۳۸٧/٦/۳ :: ۱۳۸٧/٦/۳
» ۱۳۸٧/٢/۱۸ :: ۱۳۸٧/٢/۱۸
» ۱۳۸٦/٩/۱٠ :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» ۱۳۸٦/٧/٢٥ :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» زندگانی جهان یکسر غم است :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
» ۱۳۸٦/٢/٢ :: ۱۳۸٦/٢/٢
» ۱۳۸٥/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» ر طريق عشق خام افتاده ام :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» ۱۳۸٥/۸/۸ :: ۱۳۸٥/۸/۸
» ز بازار محبت غم خريدم :: ۱۳۸٥/۸/۸
» ای ساربان :: ۱۳۸٥/۸/۸
» ۱۳۸٥/٧/٢٠ :: ۱۳۸٥/٧/٢٠
» ۱۳۸٥/٧/۱۸ :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» ۱۳۸٥/٢/۱٠ :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» ۱۳۸٥/۱/۳ :: ۱۳۸٥/۱/۳
» ۱۳۸٤/۱٢/٩ :: ۱۳۸٤/۱٢/٩
» ۱۳۸٤/٩/۱۸ :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» ۱۳۸٤/٩/۱۸ :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» ۱۳۸٤/٩/۱٥ :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» ۱۳۸٤/٧/۱ :: ۱۳۸٤/٧/۱
» ۱۳۸٤/٦/۸ :: ۱۳۸٤/٦/۸
» مستزاد :: ۱۳۸٤/٥/۱٢
» دو بيتی ها :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» ۱۳۸٤/٤/٢۸ :: ۱۳۸٤/٤/٢۸
» ۲ :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» ۱ :: ۱۳۸٤/٤/۱٠
» بحيوان طور حيوانی نمانده :: ۱۳۸٤/۳/۱
» عشقری مو فتاده در چشمت :: ۱۳۸٤/٢/٢۸
» واسوخت :: ۱۳۸٤/٢/۱۸
» برسيدن وصالت :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
» تو رفتی :: ۱۳۸٤/٢/۱٥
» ۱۳۸٤/٢/۱٢ :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» داری خبر :: ۱۳۸٤/٢/٦
» ۱۳۸٤/٢/۱ :: ۱۳۸٤/٢/۱
» ببخشا :: ۱۳۸٤/٢/۱
» بي نكو روی :: ۱۳۸٤/۱/۳٠
» بوصل يار :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» جان بلب :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» هجران ساختم :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» بغير از آستانت جا ندارم :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» جدايی :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» عمری خيال :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» يار :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» به اين تمكين :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» عرض مرا :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» تو رفتی :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» شكست دل :: ۱۳۸٤/۱/٢٩
» نديدی عشقری يار جفا جويت بريد آخر :: ۱۳۸٤/۱/٢۸
» نشهء رميدنها :: ۱۳۸٤/۱/٢۸
» جدا :: ۱۳۸٤/۱/٢۸
[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

رونویسی اشعار صوفی عشقری
موضوعات وب
 
صفحات دیگر
امکانات وب