يار

يار


هر چه داری وفا نداری يار
ميل با آشنا نداری يار

گشته ام عمرها به دور سرت
سری همرای ما نداری يار

عاشقت زنده جاودان زچه روست
گر تو آب بقا نداری يار

اولت صلح آخرت جنگ است
بخدا انتها نداری يار

داری رفتار با شرنگ چرا
گر تو نازو ادا نداری يار

همچو آيينه پيش روی تو ام
هيچ صدق وصفا نداری يار

سائلی را زدرگهت رانی
رحم بر بينوا نداری يار

خاك راهت شدم نمی بينی
نظری پيش پا نداری يار

داری بر عالمی روا داری
ليك بر من روا نداری يار

بی نيازی تو از غرور حسن
بكسی التجا نداری يار

از فقيران كناره ميگردی
خبر از بوريا نداری يار

يا مگر در مقام صلح كلی
حرف چون و چرا نداری يار

/ 0 نظر / 32 بازدید