‌از قیمت خرمهره مپرسید درین شهر

بسیار بلند است ز نرخ گهر امروز

شاخ و دمی بنمای که تا قدر بیابی

آدم نشو ی تا نشوی گاو و خر امروز

/ 5 نظر / 113 بازدید

طاهری

۲... هردم شهيد و بيکس و بيخانمان شدم آخر زعشق روئ تو برباد ميروم هستم بجان غلام دل عشق بار خويش هرجا زگلرخی که خبر داد ميروم از گلرخان کابلی آزرده دل شدم در سوئ هند هرچه که رُوداد ميروم بی سيم و زر چو سيم بران يار من نشد هر روزه در زيارت زرداد ميروم از بسکه در فراق رُخت ناتوان شدم در سوئ کعبه از پی امداد ميروم جائی نموده ام درکِ يار با وفا اين بيوفا اگر دل من داد ميروم دانستم عشقری پی خوبان فتاده اِی از خاطرت بملک پريزاد ميروم

طاهری

۱... مجنون صفت بناله و فرياد ميروم در بيستون بديدن فرهاد ميروم من صيد نيم بسمل از ياد رفته ام بالک زده به خانهء صياد ميروم بی قسمتی نگر که پس از عمر يار من خواهد که ياد من کند از ياد ميروم روشن نشد چراغ اميدم بشام مرگ يعنی ازين جهان دل ناشاد ميروم يارم اگرچه نيست وليکن بکوی او بهر تسلئ دل ناشاد ميروم شد عمر ها که قامت سروش نديده ام از ياد او به سايهء شمشاد ميروم تير نگاه او بدلم ميرسد چو برق از بيم اگر به خانهء فولاد ميروم

محمد منصور

بسيار شعر خوب ودرعصر حاضر بر ميخورد

najim

بسیار عالی است دوست عزیز