تو رفتی

تو رفتی از جهان سامانه ات ماند
برايم يادگار افسانه ات ماند

لب و دندان و كامت خاك گرديد
سبو و ساغر و پيمانه ات ماند

بخاك تيره كاكلهای تو ريخت
ز تو ميراث بر من شانه ات ماند

الا يوسف گذشتی از زليخا
بزندان الچك  و زولانه ات ماند

حياتی داشتی باميزو چوكی
سرت برباد شد سامانه ات ماند

تو بودی عشقری بيخانماني
بدنيا گوشهء ويرانه ات ماند

/ 0 نظر / 40 بازدید