عرض مرا

عرض مرا به خدمت آن سيمبر كنيد
گر رنجه شد طبيعت او مختصر كنيد

امشب اميد زنده گیم نيست تا سحر
فردا سر جنازه ام اورا خبر كنيد

ای گلرخان ز عشق شما دربدر شدم
بهر خدا به  حا ل تباهم نظر كنيد

از دست فاسقان نمك حسن رفته است
ای عشق پيشه گان سر و كار دگر كنيد

اين گير و دار عالم فانی غنيمت است
يك چند روز ناز به اين كر و فر كنيد

با اهل اين زمانه مدارا چه لازم است
اجرای كار خويش به تير و تبر كنيد

داريد اگر ملاحظهء  آبروی خويش
چون عشقری ز كوچه خوبان گذر كنيد

/ 0 نظر / 45 بازدید