ای دوستان ای دوستان من خوش سرای كيستم
آيينه سان در حيرتم محو لقای كيستم

باشد اميدی در دلم، مطلوب  من معلوم نيست
در كلبهء خود منتظر بهر صدای كيستم

شور محبت در سرم  ، سودای الفت در دلم
با يك جهان بيگانگی من آشنای كيستم

هرجا بقدر و قيمتم، با آبرو با عزتم
با ستر و پرده اينچنين، زير لوای كيستم

هر شی مرا وافر رسد، هر خواهشم حاضر رسد
مسرور و شاد از بخشش بی منتهای كيستم

در پيش رويم  پيشرو آيا كه می باشد روان
مانند سايه می دوم اندر قفای كيستم

عمرم گذشته از نود صد ساله گردم عشقری
در دهر فانی زنده از آب بقای كيستم

من عشقری شاعرم خانه بدوش و دربدر
تيلنگ گويان روز و شب يارب گدای كيستم

/ 1 نظر / 37 بازدید
Farda

Wow.