شكست دل

 

شكست دل  صدا دارد ندارد
محبت موميا دارد ندارد

بپرسيد ‌ای حريفان از مسيحا
كه درد ما دوا دارد ندارد

الهی من ز دست و پا فتادم
ره عشق انتها دارد ندارد

ز بازار نكو رويان بپرسيد
كه جنس دل بها دارد ندارد

بغير از ديدن روی نكويان
دل ما مدعا دارد ندارد

نماز عشقان ای مفتی عشق
نفرمودی قضا دا‌رد ندارد

ببين جانا اتاق عشقری را
كه نقش بوريا دارد ندارد

/ 0 نظر / 165 بازدید